Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr OŚ.6220.10.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa ścieżki rowerowej „Prószków Pomologia” wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Złotniki-Prószków Pomologia”.

OŚ.6220.10.2019                                                               Prószków, 4 marca 2020 r.

 

Burmistrz Prószkowa

ul. Opolska 17

46-060 Prószków

 

                                                                        

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020, poz. 283 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 256)

 

zawiadamiam,

 

że w dniu 4 marca 2020r. została wydana decyzja nr OŚ.6220.10.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa ścieżki rowerowej „Prószków Pomologia” wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Złotniki-Prószków Pomologia”.

 

 

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, w godzinach pracy Urzędu (tj. pn.7:00-15:00, wt.7:00-15:00, śr.7:00-17:00, cz.7:00-15:00, pt.7:00-13:00) w pokoju nr 14.

 

Niniejsze obwieszczenie zostało upublicznione 4 marca 2020 r. Na podstawie art. 49 §2 ustawy KPA niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne obwieszczenie i udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prószkowie.

PDFzawiadomienie o decyzji OŚ.6220.10.2019.pdf
 

 

 

 

Wersja XML