Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr aktów prawa miejscowego - rok 2019.

Nr uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie

Z dnia

w sprawie

ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

Uchwała Nr IV/37/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. zasad udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Prószków zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2019.480
Ogłoszony: 05.02.2019

Uchwała Nr IV/36/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnianego przez gminę oraz zasad jego ustalania

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2019.479
Ogłoszony: 05.02.2019

Uchwała Nr V/41/2019 z dnia 1 marca 2019 r. planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Prószków oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2019.1035
Ogłoszony: 14.03.2019

Uchwała Nr VI/45/2019 z dnia 29 marca 2019 r. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Prószków w 2019 roku” DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2019.1821
Ogłoszony: 16.05.2019
Uchwała Nr VI/46/2019 z dnia 29 marca 2019 r. zmiany uchwały nr XXXIV/311/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, zakresu danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2019.1398
Ogłoszony: 10.04.2019

Uchwała Nr VI/47/2019 z dnia 29 marca 2019 r. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2019.1399
Ogłoszony: 10.04.2019

Uchwała Nr VI/49/2019 z dnia 29 marca 2019 r. zmiany przebiegu ulicy Szerokiej w miejscowości Górki

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2019.1400
Ogłoszony: 10.04.2019

Uchwała Nr VI/53/2019 z dnia 29 marca 2019 r. poboru podatków w drodze inkasa od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2019.1401
Ogłoszony: 10.04.2019

Uchwała Nr IX/59/2019 z dnia 31 maja 2019 r. ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prószków

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2019.2043
Ogłoszony: 11.06.2019

Uchwała Nr IX/60/2019 z dnia 31 maja 2019 r. zasad udzielania i rozmiaru obniżenia oraz zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2019.2044
Ogłoszony: 11.06.2019

Uchwała Nr XI/74/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Prószkowa na rok 2019 oraz określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego miasta Prószkowa na rok 2019

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2019.2349
Ogłoszony: 08.07.2019

Uchwała Nr XIII/78/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prószków

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2019.2852
Ogłoszony: 10.09.2019

Uchwała Nr XIII/81/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prószków

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2019.2852
Ogłoszony: 10.09.2019

Uchwała Nr XIV/88/2019 z dnia 27 września 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Prószków pod nazwą Publiczny Żłobek w Prószkowie i nadania jej statutu

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2019.3191
Ogłoszony: 08.10.2019

Uchwała Nr XIV/89/2019 z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu gminy Prószków

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2019.3192
Ogłoszony: 08.10.2019

Uchwała Nr XIV/90/2019 z dnia 27 września 2019 r. ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku w Prószkowie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2019.3193
Ogłoszony: 08.10.2019

Uchwała Nr XIV/91/2019 z dnia 27 września 2019 r. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Prószków za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2019.3194
Ogłoszony: 08.10.2019

Uchwała Nr XVI/99/2019 z dnia 8 listopada 2019 r. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2019.3548
Ogłoszony: 19.11.2019

Uchwała Nr XVII/103/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prószków

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2019.3910
Ogłoszony: 09.12.2019

Uchwała Nr XVII/104/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2019.3911
Ogłoszony: 09.12.2019

Uchwała Nr XVII/105/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2019.3912
Ogłoszony: 09.12.2019

Uchwała Nr XVII/106/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2019.3914
Ogłoszony: 09.12.2019

Uchwała Nr XVII/107/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Prószków w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2019.3913
Ogłoszony: 09.12.2019

Uchwała Nr XVII/113/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2019.3915
Ogłoszony: 09.12.2019

Uchwała Nr XVII/114/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych lub schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2019.3916
Ogłoszony: 09.12.2019

Uchwała Nr XVIII/119/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2019.3993
Ogłoszony: 13.12.2019

Uchwała Nr XIX/122/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. zmiany przebiegu ulicy Brzozowej w miejscowości Górki

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2020.258
Ogłoszony: 16.01.2020

Uchwała Nr XIX/123/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Górki

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2019.4227
Ogłoszony: 30.12.2019

Uchwała Nr XIX/124/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Górki

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2019.4228
Ogłoszony: 30.12.2019

Uchwała Nr XIX/125/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Górki

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2019.4229
Ogłoszony: 30.12.2019

Uchwała Nr XIX/126/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Górki

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2019.4230
Ogłoszony: 30.12.2019

Uchwała Nr XIX/127/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Górki

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2019.4231
Ogłoszony: 30.12.2019

Uchwała Nr XIX/128/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Górki

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2019.4232
Ogłoszony: 30.12.2019

Uchwała Nr XIX/132/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ciepła z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu: „Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w Gminie Prószków”

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2019.4233
Ogłoszony: 30.12.2019

Wersja XML