Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Prószkowa

 o przystąpieniu do sporządzenia

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2018 poz. 1945 z późń. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Prószkowie Uchwały Nr XLIV/399/2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w Urzędzie Miejskim w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków w terminie do dnia 24.02.2020 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Załącznik graficzny, obejmujący granice sporządzania wyżej wymienionej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz klauzula RODO, dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Prószkowie: www.bip.proszkow.pl.

Jednocześnie na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocen oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla w/w projektu, za zgodą Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu (dokumenty do wglądu w siedzibie Urzędu). 

Burmistrz Prószkowa

    Krzysztof Cebula

PDFuchwala-nr-xliv-399-2018.pdf
PDFwniosek-o-zmiane-mpzp.pdf
DOCXwniosek-o-zmiane-mpzp.docx
DOCXRODO - bip.docx
 

Wersja XML