Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy linii kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia do 19 domów jednorodzinnych wraz z zestawami złączowo-pomiarowymi obręb Górki

Prószków, 27 grudnia 2019 r.

RI.6733.1.8.2019.GP

                                                             Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa                                                                                 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) w zw. z art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 27 grudnia 2019 roku decyzji nr RI.6733.1.8.2019.GP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia do 19 domów jednorodzinnych wraz z zestawami złączowo-pomiarowymi, na działkach o numerach ewidencyjnych nr 146/1, 178/1, 190/1, 211/1, 223/1, 224/1, 263/1, 274/1 k.m.1; 253 k.m.2; 74/1, 278/63, 280/63 k.m.3 obręb Górki, gmina Prószków.

Inwestor: Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu, ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole

W związku z powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się z treścią rzeczonej decyzji, jak i całością zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 17 – w godzinach pracy Urzędu.

            W dniu 27.12.2019 r. nastąpiło upublicznienie niniejszego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Górki i Urzędzie Miejskim w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.proszkow.pl w zakładce Planowanie przestrzenne.

            Zawiadomienie uznaje się za skuteczne i dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło upublicznienie ogłoszenia.

Wersja XML