Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarsko – magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce o numerze ewidencyjnym 554/7, ark. m. 1, obręb Złotniki.

Prószków, 6 grudnia 2019 r.

RI.6730.1.5.2018.GP

Obwieszczenie

Burmistrza Prószkowa

o zakończeniu postępowania

Zgodnie z art. 10 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarsko – magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce o numerze ewidencyjnym 554/7, ark. m. 1, obręb Złotniki.

Inwestor: Pan Janusz Kania.

Informuję, iż w niniejszej sprawie uzyskano uzgodnienia:

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Prószkowie, ul. Opolska 17 – w godzinach pracy Urzędu (Pn.7.00-15.00, Wt.7.00-15.00, Śr.7.00-17.00, Cz.7.00-15.00, Pt.7.00-13.00). Brak czynnego udziału strony nie będzie przeszkodą w wydaniu decyzji w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam o przedłużeniu terminu załatwienia w/w sprawy ze względu na prowadzenie procedury administracyjnej zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym sprawa nie może zostać załatwiona w terminie 6.12.2019 r.

W związku z powyższym załatwienie sprawy nastąpi do dnia 05.01.2020 r.

POUCZENIE

Stosownie do treści art. 37 kpa, w związku z niezałatwieniem sprawy w terminie określonym
w art. 35 kpa, stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Prószkowa. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

                 W dniu 06.12.2019 r. nastąpiło upublicznienie niniejszego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowościach Złotniki, Chrząszczyce i Urzędzie Miejskim w Prószkowie ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.proszkow.pl w zakładce Planowanie przestrzenne.               

Zawiadomienie uznaje się za skuteczne i dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło upublicznienie ogłoszenia.

PDFObwieszczenie o zakończeniu postępowania.pdf
 

Wersja XML