Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków (dla terenów produkcyjnych)

Obwieszczenie

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków (dla terenów produkcyjnych).

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Prószkowie uchwały Nr VI/48/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków (dla terenów produkcyjnych), zgodnie z granicami określonymi na załączniku graficznym do powyższej uchwały.

Wnioski do zmiany planu miejscowego należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, w terminie do dnia 07.01.2020 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Załączniki graficzne, obejmujące granice sporządzania wyżej wymienionej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Prószkowie: www.bip.proszkow.pl.

Jednocześnie na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocen oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny na środowisko dla w/w projektu, za zgodą Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu (dokumenty do wglądu w siedzibie Urzędu).

Burmistrz Prószkowa

    Krzysztof Cebula

 

PDFUchwała nr VI-48-2019.pdf
 

PDFwniosek o zmianę mpzp.pdf
DOCXwniosek o zmianę mpzp.docx
DOCXRODO.docx
 

 

Wersja XML