Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe na wykonywanie zadania na wykonanie badań monitoringowych zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Zimnice Małe oraz analiza ich wyników.

RI.6324.1.2.2019.OŚ                                                                          Prószków, 30.11.2019 r

ZAPYTANIE OFERTOWE

BADANIA MONITORINGOWE ZREKULTYWOWANEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW W ZIMNICACH MAŁYCH

1. Zamawiający: Gmina Prószków, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, woj. Opolskie,

    tel. 77 40 13 700, fax 77 40 13 711, e-mail: ug@proszkow.pl

2. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wykonanie badań monitoringowych zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Zimnice Małe oraz analiza ich wyników.

Na terenie składowiska znajdują się trzy piezometry do poboru wód podziemnych i jedna studnia odprowadzająca gaz składowiskowy.

Całkowity zakres rzeczowy obejmuje wykonanie:

Powyższe prace podlegają jednokrotnemu wykonaniu.

Badania monitoringowe oraz analizę wyników należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Zadanie należy wykonać do 16 grudnia 2019 r.

4. Sposób przygotowania oraz miejsce i termin złożenia oferty

a) Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

b) Ofertę należy złożyć w terminie składania ofert do dnia 09.12.2019 r.

c) Ofertę można złożyć:

- osobiście w siedzibie Zamawiającego – Gmina Prószków, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków

- przesłać listownie na adres Zamawiającego - Gmina Prószków, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków

- przesłać drogą elektroniczną na adres: ochronasrodowiska@proszkow.pl

5. Opis kryteriów wyboru oferty Wykonawcy

Zamawiający dokona wyboru oferty z uwzględnieniem najniższej ceny.

6. Termin związania ofertą – 14 dni od upływu terminu składania ofert

W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający ma prawo dokonać wyboru innej oferty.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny bądź zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert.

PDFzapytanie ofertowe badań monitoringowych zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Zimnice Małe oraz analiza ich wyników.pdf
 

Wersja XML