Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe na wykonywanie zadania polegającego na zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu zwłok bezdomnych zwierząt z terenu gminy Prószków w roku 2020

Prószków, 04.12.2019 r.

RG.7031.5.2019.BN

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Prószków zaprasza do składania ofert na wykonywanie zadania polegającego na zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu zwłok bezdomnych zwierząt z terenu gminy Prószków w roku 2020.

1. Zamawiający: Gmina Prószków, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków

2. Opis przedmiotu zamówienia: Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt z terenu gminy Prószków.

Odbiór następował będzie po zgłoszeniu telefonicznym pracownika Urzędu Miejskiego w Prószkowie. Realizacja każdorazowego zgłoszenia do 6 godzin od momentu zgłoszenia przez pracownika Urzędu. Wykonawca musi posiadać wszystkie wymagane zezwolenia określone w przepisach prawa w zakresie odbioru i przewozu zwłok bezdomnych zwierząt. Wykonawca musi mieć podpisaną umowę z zakładem prowadzącym działalność w zakresie utylizacji zwłok bezdomnych zwierząt.

3. Termin wykonania zadania: od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

4. Sposób, miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę należy dostarczyć osobiście lub listownie do Urzędu Miejskiego w Prószkowie,
ul. Opolska 17, 46-060 Prószków

lub pocztą elektroniczną na adres: .

Oferty przyjmowane będą do dnia: 18.12.2019 r.

W przypadku wysłania oferty pocztą elektroniczną Wykonawca którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, najpóźniej w dniu zawarcia umowy dostarczy oryginał oferty.

5. Kryteria oceny ofert: głównym kryterium oceny będzie całkowita kwota wynagrodzenia wykonawcy brutto.

 6. Do oferty należy załączyć wypełniony formularz stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego oraz oświadczenie o posiadaniu wymaganych zezwoleń określonych w przepisach prawa w zakresie odbioru i przewozu zwłok bezdomnych zwierząt.

7. Wyłoniony wykonawca w dniu podpisania umowy, przedłoży wymagane zezwolenia potwierdzone za zgodność z oryginałem.

PDFZAPYTANIE OFERTOWE - usuwanie padłych zwierząt.pdf
PDFZAPYTANIE OFERTOWE - usuwanie padłych zwierząt, formularz ofertowy.pdf
DOCZAPYTANIE OFERTOWE - usuwanie padłych zwierząt, formularz ofertowy.doc
 

Wersja XML