Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe na wykonywanie zadania polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie gminy Prószków w roku 2020

[RI.0008.2.2019.OŚ

Prószków, 4 grudnia 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Prószków zaprasza do składania ofert na wykonywanie zadania polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie gminy Prószków w roku 2020.

1. Zamawiający: Gmina Prószków, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków

2. Opis przedmiotu zamówienia: Udzielanie pomocy weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom poszkodowanym w wypadkach drogowych na terenie gminy Prószków. Gotowość do wykonywania usług całodobowo oraz w dni wolne od pracy. Wykonawca zadania musi posiadać wszystkie niezbędne zezwolenia określone w obowiązujących przepisach prawa dotyczących leczenia i transportu zwierząt. Wykonawca musi posiadać gabinet weterynaryjny lub lecznicę weterynaryjną, odpowiednią wiedzę, sprzęt, środki transportu do wykonywania zadania, a także przeszkolony personel.

3. Termin wykonania zadania: od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.

4. Sposób, miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę należy dostarczyć osobiście lub listownie do Urzędu Miejskiego w Prószkowie,
ul. Opolska 17 ,46-060 Prószków

lub pocztą elektroniczną na adres: .

Oferty przyjmowane będą do dnia: 20.12.2019 r.

5. Kryteria oceny ofert: głównym kryterium oceny będzie całkowita kwota wynagrodzenia wykonawcy brutto. Dodatkowym kryterium będzie czas reakcji oferenta na zgłoszenie telefoniczne.

Wybór Oferty dokonany zostanie na podstawie

1) Łącznej ceny (wartości brutto) oferty – 60%

2) Czas reakcji od momentu zgłoszenia telefonicznego do podjęcia działań w miejscu zgłoszenia – 40%

Opis sposobu oceny Oferty:

Ocenie poddane będą oferty nie podlegające odrzuceniu dla każdej części osobno.

Ocena Ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

1) Cena (C) – 60%

Wykonawca, który zaproponuje najniższą łączną cenę brutto oferty otrzyma 60 pkt., natomiast pozostali Wykonawcy zdobędą odpowiednią liczbę punktów wynikającą z poniższego wyliczenia:

Cena brutto Oferty najtańszej

C= Cn/Co X 60% X 100

gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana łączna cena brutto oferty
Co – zaproponowana łączna cena brutto oferty badanej
C – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena (wartość brutto)”

2) Czas reakcji – 40%

R – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Czas reakcji” gdzie punkty wyliczane są wg. następujących zasad:

1. czas reakcji do 1 godziny - 40 pkt

2. czas reakcji powyżej 1, a poniżej 3 godzin - 20 pkt

3. czas reakcji powyżej 3, a poniżej 6 godzin - 0 pkt

Czas reakcji będzie oceniany na podstawie wskazanego w ofercie II kryterium wyboru ofert – należy zaznaczyć właściwy kwadrat.

Maksymalny wymagany przez Zamawiającego czas reakcji (tj. przybycie na miejsce zgłoszenia od czasu zawiadomienia telefonicznego) wynosi 6 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego dni roboczych od daty zgłoszenia. Wykonawca, który zaoferuje maksymalny czas reakcji, powyżej 3, a poniżej 6 godzin otrzyma 0 punktów. Maksymalnie można otrzymać 40 punktów.

UWAGA

Wykonawca powinien zadeklarować jeden z czasów reakcji opisany w zapytaniu ofertowym. Jeżeli Wykonawca nie zakreśli deklarowanego czasu reakcji w Formularzu oferty to zostanie to potraktowane jakby Wykonawca zadeklarował maksymalny czas reakcji wynoszący powyżej 3, a poniżej 6 godzin i Zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium..

Łącznie badana Oferta otrzyma punkty według następującego wzoru: SP = C + R

SP – suma punktów Oferty w oparciu o ustalone kryteria,

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium Ceny oferty,

R – liczba punktów uzyskanych w kryterium Czas reakcji,

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów w oparciu o wszystkie kryteria i wyliczenia o których mowa powyżej.

W przypadku, gdy dwie lub więcej Ofert uzyska jednakową największą liczbę punktów Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który przedstawił niższą cenę. W przypadku gdy Oferty najkorzystniejsze okażą się równoważne cenowo Zamawiający zwróci się do Oferentów o przedstawienie Ofert dodatkowych w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 6. Do oferty należy załączyć wypełniony formularz stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

PDFZAPYTANIE OFERTOWE - opieka całodobowa.pdf
PDFZAPYTANIE OFERTOWE - opieka całodobowa, formularz ofertowy.pdf
DOCZAPYTANIE OFERTOWE - opieka całodobowa, formularz ofertowy.doc
 

Wersja XML