Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie budowie linii kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia do 16 domów jednorodzinnych wraz z zestawami złączowo-pomiarowymi, obręb Górki

Prószków, 4 grudnia 2019 r.

RI.6733.1.7.2019.GP

Obwieszczenie

Burmistrza Prószkowa

o zakończeniu postępowania

Zgodnie z art. 10 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RI.6733.1.7.2019.GP dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia do 16 domów jednorodzinnych wraz z zestawami złączowo-pomiarowymi na działkach ewidencyjnych 178/1, 212/1, 194/1 k.m. 1 obręb Górki, gmina Prószków, gmina Prószków, powiat opolski.

Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A.

Informuję, iż w niniejszej sprawie uzyskano uzgodnienia:

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Prószkowie, ul. Opolska 17 – w godzinach pracy Urzędu (Pn.7.00-15.00, Wt.7.00-15.00, Śr.7.00-17.00, Cz.7.00-15.00, Pt.7.00-13.00). Brak czynnego udziału strony nie będzie przeszkodą w wydaniu decyzji w przedmiotowej sprawie.                                                                                   

                 W dniu 04.12.2019 r. nastąpiło upublicznienie niniejszego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Górki i Urzędzie Miejskim w Prószkowie ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.proszkow.pl w zakładce Planowanie przestrzenne.               

Zawiadomienie uznaje się za skuteczne i dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło upublicznienie ogłoszenia.

PDFObwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie budowie linii kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia do 16 domów jednorodzinnych wraz z zestawami złączowo-pomiarowymi, obręb Górki.pdf
 

Wersja XML