Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wszczęcie postepowania dla przedsięwzięcia - budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia do 16 domów jednorodzinnych obręb Górki (RI.6733.1.7.2019.GP)

Obwieszczenie

Burmistrza Prószkowa

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) 

zawiadamiam,

że na wniosek ELPO Kaczmarczyk Andrzej z siedzibą przy ul. Lipowej 31A, 45-234 Opole działającego w imieniu TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu z siedzibą przy ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia do 16 domów jednorodzinnych wraz z zestawami złączowo-pomiarowymi na działkach ewidencyjnych 178/1, 212/1, 194/1 k.m. 1 obręb Górki, gmina Prószków.

W związku z powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się z wnioskowanym zamierzeniem w Referacie Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Prószkowie przy ul. Opolskiej 17, 46-060 Prószków pok. nr 14, w godzinach pracy Urzędu (Pn.7.00-15.00, Wt.7.00-15.00, Śr.7.00-17.00, Cz.7.00-15.00, Pt.7.00-13.00).

W dniu 12.11.2019 r. nastąpiło upublicznienie niniejszego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Górki i Urzędzie Miejskim w Prószkowie ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.proszkow.pl w zakładce Planowanie przestrzenne.

Zawiadomienie uznaje się za skuteczne i dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło upublicznienie ogłoszenia.

PDFRI.6733.1.7.2019.GP Wszczęcie postepowania dla przedsięwzięcia - budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia do 16 domów jednorodzinnych obręb Górki.pdf
 

Wersja XML