Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na rozbudowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz dróg wewnętrznych z odwodnieniem dla potrzeb osiedla domów mieszkalnych jednorodzinnych obręb Górki

Obwieszczenie

Burmistrza Prószkowa

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) 

zawiadamiam,

że na wniosek RAM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żeromskiego 5/10, 45-053 Opole, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz dróg wewnętrznych z odwodnieniem dla potrzeb osiedla domów mieszkalnych jednorodzinnych na działkach ewidencyjnych 162/1, 163/1, 164/1, 165/1, 166/1, 170/1, 171/1, 174/1, 175/1, 184/1, 190/1, 191/1, 192/1, 194/1, 198/1, 199/1, 200/1, 201/1 k.m. 1, obręb Górki, gmina Prószków, powiat opolski.

Ponadto zgodnie z art. 106 §1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), zawiadamiam o przedłożeniu projektu decyzji do uzgodnienia:

- w zakresie melioracji z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu,

- w zakresie ochrony gruntów rolnych ze Starostą Opolskim,

- w odniesieniu do udokumentowanych złóż wód podziemnych z Geologiem Wojewódzkim.

W związku z powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się z wnioskowanym zamierzeniem w Referacie Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Prószkowie przy ul. Opolskiej 17, 46-060 Prószków pok. nr 14, w godzinach pracy Urzędu (Pn.7.00-15.00, Wt.7.00-15.00, Śr.7.00-17.00, Cz.7.00-15.00, Pt.7.00-13.00).

W dniu 7.11.2019 r. nastąpiło upublicznienie niniejszego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Górki i Urzędzie Miejskim w Prószkowie ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.proszkow.pl w zakładce Planowanie przestrzenne.

Zawiadomienie uznaje się za skuteczne i dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło upublicznienie ogłoszenia.

PDFrozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz dróg wewnętrznych z odwodnieniem dla potrzeb osiedla domów mieszkalnych jednorodzinnych obręb Górki.pdf
 

Wersja XML