Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu produkcji okien w miejscowości Prószków” w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

OŚ.6220.2.2019                                                                     Prószków, 30 października 2019 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Prószkowa

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1, w związku z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm. – dalej ustawa OOŚ)

Burmistrz Prószkowa zawiadamia

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu produkcji okien w miejscowości Prószków” w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia zostało wszczęte dnia 6 czerwca 2019 roku na wniosek inwestora  Bernarda Wójcika, zamieszkałego przy ul. 1 Maja 3, 46-060 Źlinice. Inwestycja należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy OOŚ, w związku z §3 ust. 1 pkt 52 lit. b rozporządzenia z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 71).

            W dniu 6 czerwca 2019 roku Burmistrz Prószkowa wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu o wyrażenie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organy opiniujące nie były jednomyślne, co do istnienia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydali opinię o istnieniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, natomiast Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu wyraziło opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny.

Burmistrz Prószkowa w dniu 6 sierpnia 2019 r. wydał postanowienie, w którym stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Inwestor w dniu 25 października 2019 r. złożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Po weryfikacji przez organ, raport został przekazany do uzgodnienia oraz zaopiniowana. Przystąpiono, także do procedury udziału społeczeństwa. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Prószkowa, organem uzgadniającym  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, a organem opiniującym jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu.

Z dokumentacją sprawy, w tym z wnioskiem o wydanie decyzji, postanowieniem stwierdzającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Prószkowie ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, w godzinach pracy urzędu (pn. 7:00-15:00, wt.7:00-15:00, śr.7:00-17:00, cz.7:00-15:00, pt. 7:00-13:00).

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uwagi i wnioski można składać do Burmistrza Prószkowa w Urzędzie Miejskim w Prószkowie, ul. Opolska 17 w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Złożone wnioski i uwagi będą rozpatrzone przez Burmistrza Prószkowa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej pozostawia się bez rozpatrzenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej  wiadomości w dniu 30g października 2019 roku poprzez zawieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 17, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Prószkowie (bip.proszkow.pl).

PDFObwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa zakładu produkcji okien w miejscowości Prószków” w ramach postępowania.pdf
 

Wersja XML