Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OBWIESZCZENIE Burmistrza Prószkowa z dnia 28 października 2019 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia /sprawa znak: RI.6220.6.2019.OŚ/

RI.6220.6.2019.OŚ                                                                                                                                  Prószków, 28 października 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Prószkowa

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1, w związku z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm. – dalej ustawa OOŚ)

Burmistrz Prószkowa zawiadamia

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw płynnych i LPG wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Prószkowie” w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia zostało wszczęte dnia 12 września 2019 roku na wniosek inwestora  Andrzeja Krężel, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Instalacje Grzewczo-Sanitarne, z siedzibą przy ul. Partyzanckiej 33, 46-060 Prószków. Inwestycja należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy OOŚ, w związku z §3 ust. 1 pkt 35 rozporządzenia z dnia 10 września2019 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839).

            W dniu 12 września 2019 roku Burmistrz Prószkowa wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu o wyrażenie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organy opiniujące nie były jednomyślne, co do istnienia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu wydał opinię o istnieniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, natomiast Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu wyraziły opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny.

Burmistrz Prószkowa w dniu 9 października 2019 r. wydał postanowienie, w którym stwierdziła obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Inwestor w dniu 17 października 2019 r. złożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Po weryfikacji przez organ, raport został przekazany do uzgodnienia. Przystąpiono, także do procedury udziału społeczeństwa. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Prószkowa, organem uzgadniającym  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, a organem opiniującym jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu.

Z dokumentacją sprawy, w tym z wnioskiem o wydanie decyzji, postanowieniem stwierdzającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Prószkowie ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, w godzinach pracy urzędu (pn. 7:00-15:00, wt.7:00-15:00, śr.7:00-17:00, cz.7:00-15:00, pt. 7:00-13:00).

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uwagi i wnioski można składać do Burmistrza Prószkowa w Urzędzie Miejskim w Prószkowie, ul. Opolska 17 w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Złożone wnioski i uwagi będą rozpatrzone przez Burmistrza Prószkowa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej pozostawia się bez rozpatrzenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej  wiadomości w dniu 28 października 2019 roku poprzez zawieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Prószkowie, ul. Opolska 17, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Prószkowie (bip.proszkow.pl).

 

 

  Z up. Burmistrza

              /-/

  Janusz Staszowski

Zastępca Burmistrza
 

PDFObwieszczenie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.pdf
 

Wersja XML