Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OBWIESZCZENIE Burmistrza Prószkowa z dnia 2 października 2019 r. o wydanej decyzji nr OŚ.6220.1.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

OŚ.6220.1.2019                                                     Prószków, 2 października 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Prószkowa

 

Na podstawie art. 85, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018, poz. 2081) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U.2019.1712)

 

zawiadamiam,

 

 

że w dniu 01.10.2019 r. została wydana decyzja nr OŚ.6220.1.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa dróg dojazdowych wewnętrznych do osiedla mieszkaniowego „Osiedle Górki” w miejscowości Górki, gm. Prószków”.

 

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, w godzinach pracy Urzędu (tj. pn.7:00-15:00, wt.7:00-15:00,
śr.7:00-17:00, cz.7:00-15:00, pt.7:00-13:00) w pokoju nr 14.

 

 

  Z up. Burmistrza

             /-/

 Janusz Staszowski

Zastępca Burmistrza 

Wersja XML