Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie dot. wszczęcia postępowania na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia

Prószków, 30 września 2019 r.

RI.6733.1.4.2019.GP

Obwieszczenie

Burmistrza Prószkowa

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2018 r, poz. 1945 ze zm.) 

zawiadamiam,

że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Bandrowskiego 16,  33-100 Tarnów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach o numerach ewidencyjnych nr 96/1, 122/1, 132/1, 136/1, 138/1, 142/1, 146/1, 194/1, 282/63 k.m.1 oraz 74/1, 174/76 k.m.3 obręb Górki, gmina Prószków, powiat opolski.

W związku z powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się z wnioskowanym zamierzeniem w Referacie Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Prószkowie przy ul. Opolskiej 17, 46-060 Prószków pok. nr 14, w godzinach pracy urzędu (Pn.7.00-15.00, Wt.7.00-15.00, Śr.7.00-17.00, Cz.7.00-15.00, Pt.7.00-13.00).

W dniu 30.09.2019 r. nastąpiło upublicznienie niniejszego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Górki i Urzędzie Miejskim w Prószkowie ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.proszkow.pl w zakładce Planowanie przestrzenne.

Zawiadomienie uznaje się za skuteczne i dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło upublicznienie ogłoszenia.

Z up. BURMISTRZA

/-/

Janusz Staszowski

Zastępca Burmistrza

PDFOgłoszenie dot. wszczęcia postępowania na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia.pdf
 

Wersja XML