Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje dotyczące Wyprawki szkolnej 2011/2012

WYPRAWKA SZKOLNA 2011/2012

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz.U. Nr 111 poz. 652) istnieje możliwość ubiegania się                                     o dofinansowanie  zakupu podręczników szkolnych.

Zgodnie z wyżej cytowanym rozporządzeniem:

1.        Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2011/2012 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej, w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej                         I stopnia, w klasie III gimnazjum,   w klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,                                w klasie III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub w klasie VI ogólnokształcącej szkoły baletowej.

a)       Pomocy udziela się uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie  przekraczakryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.                  o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362  z późn. zm.) – tj. kwoty 351 zł.

b) Pomoc może być udzielana także uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego,               o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgłoszonych ze względu na przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (n. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej).

        2.  Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego jest udzielana uczniom:

1. słabo widzącym,  
2. niesłyszącym,
3. z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
4. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymienioną  pkt 1-3

- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia                 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2011/2012 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkól ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających, dla dzieci                    i młodzieży, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych  I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych                      II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, ogólnokształcących szkół baletowych lub liceów plastycznych.

       3 .  Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty:

1) 180 zł – dla ucznia klasy I-III szkoły podstawowej oraz dla ucznia klasy I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;

2) 180 zł – dla ucznia:
      a)  słabo widzącego
      b)  niesłyszącego,
      c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
     d)  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności  jest  niepełnosprawność wymieniona w lit. a-c

- posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy                z dnia 7 września 1991 r. , realizującego kształcenie w klasach I-III szkoły podstawowej lub w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;

3)   325 zł – dla ucznia klasy III gimnazjum, dla ucznia klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,             dla ucznia klasy III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych oraz dla ucznia klasy VI ogólnokształcącej szkoły baletowej;

4)    325 zł – dla ucznia:
         a) słabo widzącego
         b) niesłyszącego,
         c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
         d) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności  jest               niepełnosprawność wymieniona w lit. a-c

- posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b   ust. 3 ustawy z dnia                7 września 1991 r. , realizującego kształcenie w klasach I-III gimnazjum,   w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasach I-III ogólnokształcącej    szkoły sztuk pięknych, w klasach IV-VI ogólnokształcącej szkoły baletowej;

5)    210 zł – dla ucznia:
         a) słabo widzącego
         b) niesłyszącego,
         c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
         d) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności  jest               niepełnosprawność wymieniona w lit. a-c

- posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b  ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. , realizującego kształcenie w klasach IV-VI szkoły podstawowej, w klasach IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, w klasach I-III    ogólnokształcącej szkoły baletowej;

6)   315 zł – dla ucznia:
         a) słabo widzącego
         b) niesłyszącego,
         c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
         d) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności  jest               niepełnosprawność wymieniona w lit. a-c

-   posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b    ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. , realizującego kształcenie w zasadniczej szkole    zawodowej;

7)     390 zł – dla ucznia:
         a) słabo widzącego
         b) niesłyszącego,
         c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
         d) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności  jest 
             niepełnosprawność wymieniona w lit. a-c

   -     posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b  ust. 3 ustawy                        z dnia 7 września 1991 r. , realizującego kształcenie w liceach    ogólnokształcących, liceach profilowanych, technikach, uzupełniających liceach  ogólnokształcących i technikach uzupełniających oraz w klasach IV-VI ogólnokształcącej   szkoły muzycznej II stopnia, w klasach IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,                         w   klasach VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej oraz w liceum plastycznym.

 

 

 

4.        Wniosek

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2011/2012.

Wnioski będą przyjmowane do dnia 26 sierpnia 2011 r.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, o którym mowa w ust. 2 , do wniosku – zamiast zaświadczenia                 o wysokości dochodów – należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia  pochodzącego z rodziny niespełniającej kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgłoszonego ze względu na przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – do wniosku zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć     u z a s a d n i e n i e.

Dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) koszty zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości przyznanej pomocy.

W przypadku zakupu indywidualnych dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego) lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników.

W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników do oświadczenia należy dołączyć informację                        o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna”.

               W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów koszty zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, są zwracane rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) do wysokości wartości pomocy, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu
i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu.

 

Dokumenty:

 

 

  

Podmiot udostępniający: Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Prószkowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Barbara Dziubałtowska
Data wytworzenia: 29.06.2011
Wersja XML