Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr RI.6733.1.1.2019.GP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia do 16 domów jednorodzinnych 3 obręb Górki

Prószków, 26 września 2019 r.

RI.6733.1.1.2019.GP

      Obwieszczenie

                                                                                   Burmistrza Prószkowa                                                                               

Zgodnie z art. 53 § 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 2 września 2019 roku decyzji nr RI.6733.1.1.2019.GP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia do 16 domów jednorodzinnych wraz ze zestawami złączowo-pomiarowymi na działkach ewidencyjnych nr: 146/1, 162/1, 178/1, 194/1, 168/1 k.m.1 oraz nr 280/63, 278/63, 74/1 k.m.3 obręb Górki, gmina Prószków, powiat opolski.

Inwestor: Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z treścią rzeczonej decyzji, jak i całością zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Prószkowie, ul. Opolska 17 – w godzinach pracy Urzędu.

            W dniu 26.09.2019 r. nastąpiło upublicznienie niniejszego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Górki i Urzędzie Miejskim w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.proszkow.pl w zakładce Planowanie przestrzenne.

            Zawiadomienie uznaje się za skuteczne i dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło upublicznienie ogłoszenia.

Z up. BURMISTRZA

/-/

Joanna Łubińska-Wójcik

Kierownik Referatu Inwestycji

Treść obwieszczenia: PDFbudowie linii kablowej Górki.pdf
 

Wersja XML