Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie w sprawie przedłużenie terminu załatwienia sprawy w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarsko – magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce o numerze ewidencyjnym 554/7, ark. m. 1, obrę

Burmistrz Prószkowa

   46-060 Prószków

     ul. Opolska 17

Prószków, 6 września 2019 r.

RI.6730.1.5.2018.GP                                               

 

Ogłoszenie

Burmistrza Prószkowa

w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarsko – magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce o numerze ewidencyjnym 554/7, ark. m. 1, obręb Złotniki

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) (zwanego dalej kpa) zawiadamiam, że wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla budynku inwentarsko – magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę
i zbiornika na gnojowicę na działce o numerze ewidencyjnym 554/7 ark. m. 1 obręb Złotniki nie może zostać rozpatrzony we wcześniej określonym terminie – 6.09.2019 r. z uwagi na przeprowadzanie procedury administracyjnej zgodnie z kpa oraz ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.).

Wobec powyższego informuję, iż termin załatwienia przedmiotowej sprawy nastąpi do dnia 7.10.2019 r.

Pouczenie

                Stosownie do treści art. 37 kpa, w związku z niezałatwieniem sprawy w terminie określonym
w art. 35 kpa, stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Prószkowa. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

W dniu 6.09.2019 r. nastąpiło upublicznienie niniejszego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Chrząszczyce, Złotniki i Urzędzie Miejskim w Prószkowie
ul. Opolska 17, 46-060 Prószków oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej
www.bip.proszkow.pl w zakładce Planowanie przestrzenne.

Z up. BURMISTRZA

                      /-/

         Janusz Staszowski

                                                                                                     Zastępca Burmistrza

Zawiadomienie uznaje się za skuteczne i dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło upublicznienie ogłoszenia.

PDFOgłoszenie przedłużenie terminu do 7.10.2019.pdf
 

Wersja XML