Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla potrzeb osiedla domków mieszkalnych jednorodzinnych, na działkach o numerach 168/1 i 178/1 k.m. 1 obręb Górki, gmina Prószków

Prószków, 2 września 2019 r.

RI.6733.1.3.2019.GP

Obwieszczenie

Burmistrza Prószkowa

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2018 r, poz. 1945 ze zm.) 

zawiadamiam,

że na wniosek RAM sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żeromskiego 5/10, 45-053 Opole, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz dróg wewnętrznych z odwodnieniem dla potrzeb osiedla domków mieszkalnych jednorodzinnych, na działkach o numerach 168/1 i 178/1 k.m. 1 obręb Górki, gmina Prószków, powiat opolski.

W związku z powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się z wnioskowanym zamierzeniem w Referacie Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Prószkowie przy ul. Opolskiej 17, 46-060 Prószków pok. nr 14, w godzinach pracy urzędu (Pn.7.00-15.00, Wt.7.00-15.00, Śr.7.00-17.00, Cz.7.00-15.00, Pt.7.00-13.00).

W dniu 2.09.2019 r. nastąpiło upublicznienie niniejszego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Górki i Urzędzie Miejskim w Prószkowie
ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej
www.bip.proszkow.pl w zakładce Planowanie przestrzenne.

Zawiadomienie uznaje się za skuteczne i dokonane po upływie 14 dni od dnia,
w którym nastąpiło upublicznienie ogłoszenia.

                                                                                                             Z up. BURMISTRZA
                                                                                                                         /-/
                                                                                                              Janusz Staszowski
                                                                                                              Zastępca Burmistrza

Treść oryginalnego obwieszczenie: PDFObwieszczenie z dnia 02.09.2019.pdf
 

Wersja XML