Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania: „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 415 na terenie miejscowości Zimnice Wielkie i Zimnice Małe”

Burmistrz Prószkowa ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania: „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 415 na terenie miejscowości Zimnice Wielkie i Zimnice Małe”.

Nr ogłoszenia BZP: 584212-N-2019 z dnia 09.08.2019 r.

Dokumentacja przetargowa:

PDFInformacja z dnia 13.09.2019 r. o unieważnieniu postępowania.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu .pdf

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PT. Zimnice.pdf
PDFZałącznik nr 2 - Wzór umowy PT.pdf
DOCFormularz Ofertowy Załącznik nr 3 do SIWZ.doc
PDFFormularz Ofertowy Załącznik nr 3 do SIWZ.pdf
PDFZal. Nr 4 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.pdf
DOCZał. nr 4 do SIWZ.doc
PDFZal. Nr 5 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.pdf
DOCZał. nr 5 do SIWZ.doc
PDFZal. Nr 6 do SIWZ - Wzor informacji, że wykonawca nie należy lub należy do grupy kapitałowej.pdf
DOCZał. nr 6 do SIWZ.doc
PDFZal. Nr 7 do SIWZ - Wzór wykazu usług.pdf
DOCZał Nr 7 do SIWZ.doc
PDFZal. Nr 8 do SIWZ - Wzor wykazu osob .pdf
DOCZał. nr 8 do SIWZ.doc

Dokumentacja techniczna:

Zał. nr 1 do SIWZ (PFU):

PDFOpis techniczny.pdf
PDFARK 1.pdf
PDFARK 2.pdf
PDFARK 3.pdf
PDFARK 4.pdf
PDFARK 5.pdf
PDFbadania gruntu.pdf
PDFKonserwator Zabytków.pdf
PDFprzekroje normalne.pdf
PDFuzgodnienie RDOŚ w Opolu.pdf
PDFuzgodnienie ZDP Opole.pdf
PDFuzgodnienie ZDW Opole.pdf
 

Pytania i odpowiedzi:

PDFWyjaśnienia.pdf

Informacja z otwarcia ofert:

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf

Wersja XML