Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarsko – magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce o numerze ewidencyjnym 554/7, ark. m. 1, obręb Złotniki

Prószków, 8 sierpnia 2019 r.

RI.6730.1.5.2018.GP                                               

Ogłoszenie

Burmistrza Prószkowa

w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarsko – magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce o numerze ewidencyjnym 554/7, ark. m. 1, obręb Złotniki

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm. - zwanej dalej kpa, zawiadamia się strony, zgodnie z art. 36 § 1 kpa, że wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla budynku inwentarsko – magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce o numerze ewidencyjnym 554/7 ark. m. 1 obręb Złotniki nie może zostać rozpatrzony we wcześniej określonym terminie – 08.08.2019 r.

Wyznaczenie nowego terminu załatwienia sprawy podyktowane jest wezwaniem wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień w sprawie zgodnie z przepisami kpa oraz ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.).

Przedłużenie postępowania jest zasadne również z uwagi na znaczną liczbę stron biorących udział w postępowaniu oraz zgłaszane przez nie uwagi oraz wątpliwości co do zamierzonego przedsięwzięcia i związany z tym obowiązek organu zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu oraz możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także konieczność podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.

Wobec powyższego informuję, iż nowy termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje wyznaczony na dzień 06.09.2019 r.

Pouczenie

                Stosownie do treści art. 37 kpa, w związku z niezałatwieniem sprawy w terminie, stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Prószkowa. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

 

W dniu 08.08.2019 r. nastąpiło upublicznienie niniejszego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Chrząszczyce, Złotniki i Urzędzie Miejskim w Prószkowie
ul. Opolska 17, 46-060 Prószków oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej
www.bip.proszkow.pl w zakładce Planowanie przestrzenne.

Zawiadomienie uznaje się za skuteczne i dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło upublicznienie ogłoszenia.

          Z up. BURMISTRZA

                      /-/

                                                                                                      Janusz Staszowsk
                                                                                                   Zastępca Burmistrza

PDFOgłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarsko – magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce o numerze ewidencyjnym 5547, ark. m. 1, obrę.pdf

PDFOgłoszenie przedłużenie terminu do 7.10.2019.pdf
 

Wersja XML