Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wyrażonych opiniach co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zakładu produkcji okien w miejscowości Prószków”

OŚ.6220.2.2019                                                                                                              Prószków, 5 sierpnia 2019 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.  Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm. – zwaną dalej ustawą KPA), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm. – zwaną dalej ustawą OOŚ), w postępowaniu z wniosku Pana Bernarda Wójcika w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zakładu produkcji okien w miejscowości Prószków”.

zawiadamiam

o wyrażonych opiniach co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zakładu produkcji okien w miejscowości Prószków”:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu opinią z dnia 25.06.2019 roku (25.06.2019 r. – data wpływu do urzędu) nr WOOŚ.4220.172.2019.MSe stwierdził, że istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w zakresie zgodnym z art. 66 ustawy OOŚ, ze szczególnym uwzględnieniem oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na:
  • ochronę przyrody Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie, w tym
   na obowiązujące w jego granicach zakazy,
  • stan powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny na terenach chronionych,
  • kwestie adaptacji do zmian klimatu,
 2. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opinią z dnia 27.06.2019 roku (03.07.2019 roku – data wpływu do urzędu)
  nr GL.ZZO.3.435.136.1.2019.MO stwierdził brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił warunki tej realizacji:
  • wykopy zabezpieczyć przed przedostaniem się do gruntu substancji szkodliwych dla środowiska wodnego;
  • w przypadku konieczności odnowienia wykopów:
   • prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych;
   • do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopów oraz ograniczyć wpływ prac
    do terenu działki inwestycyjnej;
   • wody odwodnienia odprowadzać w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
  • wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych, przed odprowadzeniem do studni podczyszczać w separatorach i osadnikach,
  • systematycznie czyścić separatory i osadniki ze szlamu, aby utrzymać system odwadniania
   w pełnej sprawności
 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu opinią z dnia 21.06.2019 r. (data wpływu 24.06.2019 r.) nr NZ.4315.2.49.2019.EK stwierdził, że istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w uzasadnieniu podnosząc co następuje: Uproszczona forma przedłożonej dokumentacji uniemożliwia przeprowadzenie oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie emisji hałasu, zanieczyszczeń do środowiska (m.in. brak informacji
  o ilości samochodów ciężarowych, brak informacji jakibędzie planowany czas pracy, brak informacji dot. oddziaływania akustycznego na tereny chronione – 31 m od planowanej inwestycji, itp.)

Na podstawie art. 49 §2 ustawy KPA niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane
po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne obwieszczenie i udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Prószkowie,
ul. Opolska 17, pokój nr 14 w godzinach pracy urzędu (pn. 7.00-15.00, wt. 7.00-15.00, śr. 7.00-17.00, cz. 7.00-15.00, pt. 7.00-13.00).

Oryginalna treść obwieszczenia: PDFo wyrażonych opiniach co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zakładu produkcji okien w miejscowości Prószków”.pdf
 

Wersja XML