Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 0050.152.2019.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 18.07.2019 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy (wykaz Winów)

Burmistrz Prószkowa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.


Oryginalna treść zarządzenia: PDFZarządzenie Nr 0050.152.2019.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 18.07.2019 r. wykaz Winów.pdf
 


Zarządzenie Nr RO.0050.152.2019.KRO
Burmistrza Prószkowa
z dnia 18 lipca 2019 roku
w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej
przeznaczonej do dzierżawy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym /Dz.U. z 2019 roku poz. 506 ze zm./ oraz art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2018 roku poz. 2204 ze zm./,
Burmistrz Prószkowa zarządza, co następuje:
§ 1
Przeznaczam w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat nieruchomość wykazaną w załączniku
stanowiącymi integralną część niniejszego zarządzenia.
§ 2
Ustalam wysokość rocznego czynszu za dzierżawę nieruchomości wymienionej w § 1
w wysokości 400,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT.
§ 3
Wykaz, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości
na okres 21 dni poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Prószkowie, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu oraz podaje się informację
o zamieszczeniu wykazu przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
BURMISTRZ
/-/ Krzysztof Cebula

Wersja XML