Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Poznajemy dawną historię Śląska"

PDFUproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Poznajemy dawną historię Śląska.pdf
 

INFORMACJA O ZŁOŻENIU OFERTY

 

       Burmistrz Prószkowa informuje, że działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2018., poz. 450 ze zm.) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Prószków /www.bip.proszkow.pl/, na stronie internetowej Urzędu Miejskiej w Prószkowie /www.proszkow.pl/oraz na tablicy ogłoszeń zamieszczono ofertę na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Poznajemy dawną historię Śląska”.

        Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi jej dotyczące (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Prószkowie). Uwagi należy wnosić pisemnie , przesyłając je drogą elektroniczną na adres:  lub przekazując bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków.

Burmistrz Prószkowa

                /-/

    Krzysztof Cebula

Wersja XML