Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja z dnia 28 października 2010 r.

Sesja z dnia 28 października 2010 r.

 

Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Prószków w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

PDFUchwała nr XLV-395-2010.pdf

Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku rolnym.

PDFUchwała nr XLV-396-2010.pdf

Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości.

PDFUchwała nr XLV-397-2010.pdf

Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku leśnym.

PDFUchwała nr XLV-398-2010.pdf

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.

PDFUchwała nr XLV-399-2010.pdf

Uchwała w sprawie wysokości stawek oraz zwolnień podatku od środków transportowych.

PDFUchwała nr XLV-400-2010.pdf

Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy.

PDFUchwała nr XLV-401-2010.pdf

Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały nr XLIV/402/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie uchylenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prószków na lata 2010-2014.

PDFUchwała nr XLV-402-2010.pdf

Uchwała w sprawie uchylenia wieloletniego programu gospdoarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prószków na lata 2010 - 2014.

PDFUchwała nr XLV-403-2010.pdf

Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

PDFUchwała nr XLV-404-2010.pdf

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.

PDFUchwała nr XLV-405-2010.pdf

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

PDFUchwała nr XLV-406-2010.pdf

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

PDFUchwała nr XLV-407-2010.pdf



 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prószkowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dorota Galus
Data wytworzenia: 28.10.2010
Wersja XML