Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr aktów prawa miejscowego - rok 2018

Nr uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie

Z dnia

w sprawie

ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

     
Uchwała Nr XXXV/312/2018  z dnia 26 stycznia 2018 r. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, terapeutów pedagogicznych i doradcy zawodowego

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2018.344
Ogłoszony: 05.02.2018

Uchwała Nr XXXV/313/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r. ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prószków

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2018.345
Ogłoszony: 05.02.2018

Uchwała Nr XXXVI/321/2018 z dnia 23 lutego 2018 r. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2018.790
Ogłoszony: 21.03.2018

Uchwała Nr XXXVI/326/2018 z dnia 23 lutego 2018 r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2018.791
Ogłoszony: 21.03.2018

Uchwała Nr XXXVI/334/2018 z dnia 23 lutego 2018 r. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2018.621
Ogłoszony: 06.03.2018

Uchwała Nr XXXVII/338/2018 z dnia 23 marca 2018 r. podziału Gminy Prószków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2018.1070
Ogłoszony: 06.04.2018

Uchwała Nr XXXVII/339/2018 z dnia 23 marca 2018 r. podziału Gminy Prószków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2018.1226
Ogłoszony: 12.04.2018

Uchwała Nr XXXVII/342/2018 z dnia 23 marca 2018 r. określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2018.1028
Ogłoszony: 05.04.2018

Uchwała Nr XXXVII/344/2018 z dnia 23 marca 2018 r. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Prószków w 2018 roku”

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2018.1245
Ogłoszony: 13.04.2018

Uchwała Nr XXXVII/345/2018 z dnia 23 marca 2018 r. określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Prószków na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2018.1246
Ogłoszony: 13.04.2018

Uchwała Nr XXXVII/348/2018 z dnia 23 marca 2018 r. poboru podatków w drodze inkasa od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2018.1029
Ogłoszony: 05.04.2018

Uchwała Nr XXXVIII/351/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prószków

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2018.1428
Ogłoszony: 08.05.2018

Uchwała Nr XXXVIII/357/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Prószków na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2018.1429
Ogłoszony: 08.05.2018

Uchwała Nr XL/368/2018  z dnia 3 lipca 2018 r. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2018.2191
Ogłoszony: 19.07.2018

 
 
Uchwała Nr XL/369/2018 z dnia 3 lipca 2018 r. opłaty targowej

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2018.2158
Ogłoszony: 16.07.2018

Uchwała Nr XL/370/2018 z dnia 3 lipca 2018 r. zasad usytuowania na terenie gminy Prószków miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2018.2159
Ogłoszony: 16.07.2018

 
 
Uchwała Nr XL/371/2018 z dnia 3 lipca 2018 r. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Prószków

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2018.2160
Ogłoszony: 16.07.2018

Uchwała Nr XL/375/2018 z dnia 3 lipca 2018 r. pomnika przyrody – alei drzew stanowiących szpaler po obu stronach drogi wojewódzkiej nr 414 Opole - Lubrza

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2018.2161
Ogłoszony: 16.07.2018

Uchwała Nr XL/376/2018 z dnia 3 lipca 2018 r. zmiany przebiegu ulicy Sosnowej w miejscowości Górki

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2018.2162
Ogłoszony: 16.07.2018

Uchwała Nr XL/377/2018 z dnia 3 lipca 2018 r. nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Górki

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2018.2163
Ogłoszony: 16.07.2018

Uchwała Nr XL/378/2018 z dnia 3 lipca 2018 r. nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Górki

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2018.2164
Ogłoszony: 16.07.2018

Uchwała Nr XLII/382/2018 z dnia 14 września 2018 r. utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2018.2575
Ogłoszony: 24.09.2018

Uchwała Nr XLII/384/2018 z dnia 14 września 2018 r. nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Górki

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2018.2595
Ogłoszony: 25.09.2018

Uchwała Nr XLII/385/2018 z dnia 14 września 2018 r. nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Górki

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2018.2596
Ogłoszony: 25.09.2018

Uchwała Nr XLIII/393/2018 z dnia 28 września 2018 r. nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Zimnice Wielkie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2018.2770
Ogłoszony: 09.10.2018

Uchwała Nr XLIII/395/2018 z dnia 28 września 2018 r. uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Prószków

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2018.2818
Ogłoszony: 15.10.2018

Uchwała Nr XLIII/397/2018 z dnia 28 września 2018 r. zmiany Uchwały nr XVIII/136/2004 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prószków

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2018.2755
Ogłoszony: 08.10.2018

Uchwała Nr XLIV/400/2018 z dnia 17 października 2018 r. określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2018.2977
Ogłoszony: 29.10.2018

Wersja XML