Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PRÓSZKOWA O PONOWNYM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRÓSZKÓW

Prószków, 04.12.2017 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PRÓSZKOWA

O PONOWNYM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRÓSZKÓW

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1073 z późn.zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 12 grudnia 2017 r. do dnia 15 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie – Referat Inwestycji (Pokój nr 28) ul. Opolska 17, 46-060 Prószków,  w godzinach pracy urzędu. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w w/w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w Urzędzie Miejskim w pokoju nr 28 w dniu 10 stycznia 2018 r. o godzinie 15.00.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść uwagi do projektu planu.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Prószkowa (na adres Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków lub ug@proszkow.pl) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 stycznia 2018 r.

Jednocześnie działając na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 2, 7 i 23 lit. d, art. 39 ust. 1 pkt 2 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, danych o w/w projekcie planu miejscowego, prognozie oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w planu miejscowego oraz opiniach Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani, w wyżej określonym terminie, mogą składać uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

 1. PDFProjekt uchwały MPZP miasta Prószków.pdf
 2. PDFzałącznik nr 1.pdf
 3. PDFmiasto Proszkow 2017-12-11 PROGNOZA.pdf
 4. PDFUzasadnienie.pdf
   

 

Zastępca Burmistrza

Anna Wójcik

Wersja XML