Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OBWIESZCZENIE w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prószków

 

 

Prószków 7 listopada 2017 r.

 

OBWIESZCZENIE

w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prószków

 

Burmistrz Prószkowa działając na podstawie art. 30, art. 39, art. 40 w związku z art. 46 pkt 2 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1405) informuje, że w ramach konsultacji społecznych, po przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu: Gminny Program Rewitalizacji Gminy Prószków, istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie m. in.: projektem dokumentu oraz Prognozą oddziaływania na środowisko, która jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków w dniach od 16 listopada 2017 r. do 16 grudnia 2017 r. w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prószkowie, na stronie internetowej pod adresem: www.proszkow.pl.

 

W ramach przeprowadzanego postępowania z udziałem społeczeństwa można składać w formie pisemnej uwagi i wnioski do dnia 16 grudnia 2017 r. na wyżej podany adres Urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ug@proszkow.pl. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Prószkowa.

                                                                      

                                                                                           

Burmistrz

Róża Malik

Wersja XML