Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OBWIESZCZENIE o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prószków

Prószków 7 listopada 2017 r.

 

OBWIESZCZENIE

o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prószków

Burmistrz Prószkowa działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1023) informuje o rozpoczęciu i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prószków, sporządzonego na podstawie uchwały Nr  XXX/260/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prószków. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są interesariusze, w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji i mieszkańcy gminy oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego; organy władzy publicznej; podmioty, inne organy władzy publicznej realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa. Celem konsultacji jest zebranie uwag i/lub propozycji dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prószków.

 

Konsultacje przeprowadzone będą w dniach od 16 listopada 2017 r. do 16 grudnia 2017 r. w formie:

 1. zbierania uwag i/lub propozycji w wersji papierowej lub elektronicznej za pomocą specjalnego formularza konsultacyjnego oraz/lub formularza zgłoszenia przedsięwzięcia rewitalizacyjnego do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji.

 

Wypełnione formularze można dostarczyć:

 

 1. spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji z możliwością składania uwag i/lub propozycji do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Proszków, które odbędzie się dnia 6 grudnia 2017 r. o godz. 15.00 w Ośrodku Kultury i Sportu w Prószkowie przy ulicy Daszyńskiego 6;

 

 1. debaty publicznej umożliwiającej dyskusję w sprawie do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Proszków, która odbędzie dnia 13 grudnia 2017 r. o godz. 15.00 w Ośrodku Kultury i Sportu w Prószkowie przy ulicy Daszyńskiego 6.

 

Z treścią projektu programu oraz załącznikami, formularzami konsultacyjnymi, formularzami zgłoszenia przedsięwzięcia rewitalizacyjnego można zapoznać się:

 1. na stronie internetowej Gminy Proszków www.proszkow.pl;
 2. w Urzędzie Miejskim w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, w godzinach urzędowania;
 3. w Ośrodku Kultury i Sportu w Prószkowie przy ulicy Daszyńskiego 6, 46-060 Prószków, w godzinach 11.00- 12.00 w dniach wolnych od pracy Urzędu Miejskiego.

 

Nie będą rozpatrywane uwagi i/lub propozycje:

 1. z datą wpływu przed 16 listopada 2017 r. oraz po 16 grudnia 2017 r.;
 2. niepodpisane;
 3. przesłane w innej formie niż na formularzach zgłoszeniowych lub formularzach zgłoszenia przedsięwzięcia rewitalizacyjnego.

 

Informacja o wynikach z przeprowadzonych konsultacji zostanie umieszczona niezwłocznie po ich zakończeniu  na stronie internetowej Gminy Proszków oraz tablicy ogłoszeń.

- DOCformularz zgloszenia przedsięwzięcia rewitalizacyjnego gpr.doc
- DOCformularz zglaszania uwag gpr.doc
 

Burmistrz

Róża Malik

Wersja XML