Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr aktów prawa miejscowego 2007

Nr uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia

w sprawie

ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

Uchwała Nr V/38/2007

z dnia 15 lutego 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek oraz zwolnień podatku od środków transportowych

Dz.Urz. Woj. Opols. z 2007 r. nr 24 poz.1036

Uchwała Nr V/48/2007

z dnia 15 lutego 2007 r.

zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Dz.Urz. Woj. Opols. z 2007 r. nr 19 poz. 887

Uchwała Nr VI/54/2007

z dnia 12 kwietnia 2007 r.

zwolnienia od podatku od nieruchomości dróg wewnętrznych położonych na obszarze Gminy

Dz.Urz.Woj.Opols.z 2007 r. 41.1486

Uchwała Nr VII/61/2007

z dnia 26 kwietnia 2007 r.

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Winów - obszar zawarty pomiędzy: granicą administracyjną wsi - zachodnią granicą działek nr 1758/35, 1757/35, 1746/35, 1747/35, 1748/35 - ulicą Polną i wschodnią granicą działki nr 1116/35, Gmina Prószków

Dz.Urz.Woj.Opols. z 2007 r. nr 46 poz. 1561

Uchwała Nr VII/62/2007

z dnia 26 kwietnia 2007 r.

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków

Dz.Urz. Woj.Opols. z 2007 r. nr 46 poz.1562

Uchwała Nr VII/63/2007

z dnia 26 kwietnia 2007 r.

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków - działka Nr 1443/5, przy ulicy Partyzanckiej

Dz.Urz.Woj.Opols. z 2007 r. nr 46 poz. 1563

Uchwała Nr VIII/67/2007

z dnia 31 maja 2007 r.

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków - działka Nr 1443/5, przy ulicy Partyzanckiej

Dz.Urz.Woj.Opols. z 2007 r. nr 54 poz. 1727

Uchwała Nr VIII/68/2007

z dnia 31 maja 2007 r.

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rozwojowych dla działalności produkcyjno - usługowych w obrębie wsi Zimnice Wielkie i Zimnice Małe, gmina Prószków

Dz.Urz.Woj.Opols. z 2007 r.. nr 54 poz. 1728

Uchwała Nr VIII/70/2007

z dnia 31 maja 2007 r.

nadania nazwy ulicy

Dz.Urz.Woj.Opols. z 2007 nr 58 poz. 1819

Uchwała Nr VIII/74/2007

z dnia 31 maja 2007 r.

regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Prószków

Dz.Urz.Woj.Opols. z 2007 r. nr 50 poz. 1629

Uchwała Nr VIII/75/2007

z dnia 31 maja 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Prószków

Dz.Urz.Woj.Opols. z 2007 r. nr 59 poz. 1848

Uchwała Nr IX/80/2007

z dnia 5 lipca 2007 r.

zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Prószków

Dz.Urz.Woj.Opols. z 2007 r. nr 59 poz. 1849

Uchwała Nr IX/84/2007

z dnia 5 lipca 2007 r.

zmieniająca regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prószków

Dz.Urz.Woj.Opols. z 2007 r. nr 63 poz. 1908

Uchwała Nr XIII/97/2007
 
z dnia 20 września 2007 r.
nazwy placu

Dz.Urz.Woj.Opols. z 2007 r. nr 79 poz. 2398

Uchwała Nr XV/105/07

z dnia 15 listopada 2007 r.

uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Proszków

Dz.Urz.Woj.Opols. z 2007 r. nr 94 poz.3052

Uchwała Nr XV/106/07

z dnia 15 listopada 2007 r.

określenia rodzajów świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Dz.Urz.Woj.Opols. z 2007 r. nr 91 poz. 2949

Uchwała Nr XV/107/2007

z dnia 15 listopada 2007 r.

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku

Dz.Urz.Woj.Opols. z 2007 r. nr 91 poz. 2950

Uchwała Nr XV/108/2007

z dnia 15 listopada 2007 r.

wysokości stawek oraz zwolnień podatku od środków transportowych

Dz.Urz.Woj.Opols. z 2007 r. nr 91 poz. 2951

Uchwała Nr XV/109/2007

z dnia 15 listopada 2007 r.

nadania nazwy ulicy

Dz.Urz.Woj.Opols. z 2007 r. nr 98 poz. 3277

Uchwała Nr XV/110/07

z dnia 15 listopada 2007 r.

określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Dz.Urz.Woj.Opols. z 2007 r. nr 88 poz. 2788

Uchwała Nr XV/112/2007
z dnia 15 listopada 2007 r.
ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego a także kryteria i tryb przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Prószków na rok 2008

Dz.Urz.Woj.Opols. z 2007 r. nr 100 poz. 3315

Uchwała Nr XV/117/2007

z dnia 15 listopada 2007 r.

obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

Dz.Urz.Woj.Opols. z 2007 r. nr 91 poz. 2952

Wersja XML