Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr aktów prawa miejscowego 2008

Nr uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia

w sprawie

ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

Uchwała nr XVIII/136/2008 z dnia 8 lutego 2008 r.

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków - rejon ulicy Daszyńskiego

 
 

 

Uchwała nr XVIII/139/2008 z dnia 8 lutego 2017 r.
poboru podatków
w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 2008 r. nr 22, poz. 707
Uchwała nr XIX/142/2008 z dnia 28 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu gminy Prószków Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 2008 r., nr 33, poz. 1166

Uchwała Nr XIX/156/2008 z dnia 28 marca 2008 r.

zasad korzystania ze stołówek szkolnych

Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 2008 r., nr 33, poz. 1168

Uchwała Nr XXI/170/2008 z dnia 29 maja 2008 r.

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłat, jak również trybu ich pobierania

Dz.Urz.Woj.Opols z 2008 nr 59 poz. 1776 

Uchwała Nr XXI/171/2008 z dnia 29 maja 2008 r.

ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Prószków

Dz.Urz.Woj.Opols z 2008 nr 59 poz. 1777

Uchwała Nr XXI/172/2008 z dnia 29 maja 2008 r.

uchylenia uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów

Dz.Urz.Woj.Opols z 2008 nr 59 poz. 1778 

Uchwała Nr XXIII/186/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prószków

Dz.Urz.Woj.Opols z 2008 nr 62 poz. 1802

Uchwała Nr XXIII/190/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy

Dz.Urz. Woj. Opols z 2008 r. nr 67 poz. 1837

Uchwała Nr XXIV/196/2008 z dnia 30 lipca 2008 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Dz.Urz. Woj. Opols z 2008 r. nr 67 poz. 1838 

Uchwała Nr XXV/201/2008 z dnia 25 września 2008 r.

 

w sprawie nadania nazwy ulicy

Dz.Urz.Woj.Opols. z 2008 r. nr 83 poz. 2031

Uchwała Nr XXV/202/2008 z dnia 25 września 2008 r.

uchylenia uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych

Dz.Urz.Woj.Opols. z 2008 r. nr 82 poz. 2018

Uchwała Nr XXV/211/2008 z dnia 25 września 2008 r.

zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Dz.Urz.Woj.Opols. z 2008 r. nr 79 poz. 1984

Uchwała Nr XXVI/217/2008 z dnia 20 listopada 2008 r.

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku

Dz.Urz.Woj.Opols. z 2008 r. nr 96 poz. 2244

Uchwała Nr XXVI/218/2008 z dnia 20 listopada 2008 r.

wysokości stawek oraz zwolnień podatku od środków transportowych

Dz.Urz.Woj.Opols. z 2008 r. nr 96 poz. 2245

Uchwała Nr XXVI/219/2008 z dnia 20 listopada 2008 r.

obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

Dz.Urz.Woj.Opols. z 2008 r. nr 96 poz. 2246

 

Wersja XML