Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prószków

Raport z konsultacji społecznych

dotyczących projektu uchwały w sprawie

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prószków

1. Opis przebiegu i form konsultacji:

 

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prószków. Konsultacje społeczne przeprowadzono na podstawie przepisów art. 17 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777, z późn. zm.). Burmistrz Prószkowa działając na podstawie przywołanych przepisów poinformował w dniu 23 sierpnia 2016 r.  o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prószków. Informacją o prowadzeniu konsultacji opublikowano w formie obwieszczenia na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego oraz jego na stronie internetowej.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach byli interesariusze, w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji i mieszkańcy gminy oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego; organy władzy publicznej; podmioty, inne organy władzy publicznej realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje prowadzone były w dniach od 1 września 2016 r. do 1 października 2016 r. w formie:

 1. zbierania uwag i/lub propozycji w wersji papierowej lub elektronicznej za pomocą specjalnego formularza konsultacyjnego oraz/lub formularza zgłoszenia przedsięwzięcia rewitalizacyjnego do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji;
 2. spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji z możliwością składania uwag i/lub propozycji do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Proszków, które odbyło się dnia 9 września 2016 r. o godz. 17.00 w Ośrodku Kultury i Sportu w Prószkowie przy ulicy Daszyńskiego 6;
 3. debaty publicznej umożliwiającej dyskusję w sprawie do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Proszków, która odbyła się dnia 16 września 2016 r. o godz. 17.00 w Ośrodku Kultury i Sportu w Prószkowie przy ulicy Daszyńskiego 6.

 

2. Opis wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych:

W wyniku konsultacji  w podanym przez Burmistrza Prószkowa terminie do dnia 1 października 2016 r. następujące osoby złożyły opinie i uwagi do projektu:

 1. w sprawie korekty zapisów Rozdz. 3 pkt 2, Rozdz. 5, pkt II. 3. 12, Rozdz. 8 pkt II. 1. 8, ;
 2. w sprawie korekty zapisów Rozdz. 8 zad. I.4.5., I.4.6, I.4.7, I.1.17.

W zakresie opinii i uwag wymienionych w pkt 1 uznano za celowe:

 1. nie zawężanie zapisów programu dotyczących użyteczności Międzynarodowego Centrum Badawczo- Rozwojowego tylko do miasta i regionu;
 2. korektę zapisów dotyczących opracowania przez Gminę programu ograniczenia lokalnych zanieczyszczeń powietrza tak by obu podobszarów rewitalizacji;
 3. uwzględnienie postulowanej zmiany terminów warsztatów dla założeń koncepcji rewitalizacji podobszaru Pomologia;

W zakresie opinii i uwag wymienionych w pkt 1:

 1. nie było możliwe odniesienie się wprost w treści programu do opinii, dotyczącej wątpliwości możliwości realizacji programu rewitalizacji w związku z małym zaangażowaniem społecznym mieszkańców;
 2. za celowe uznano w realizacji zadania I.4.5. zachowanie istniejącej zieleni urządzonej;
 3. za celowe uznano w realizacji zadania I.4.6. przeznaczenie całej nawierzchni placu targowego do utwardzenia, nie wykluczając jednak możliwości lokalizacji obiektów małej architektury;
 4. w realizacji zadania I.4.7. uznano za celowe lokalizowanie parkingu w ogrodach parafii oraz na działce pod adresem ul. Korfantego 1 będącej w posiadaniu gminy;
 5. w realizacji zadania I.1.17. uznano za celowe zachowanie w zapisach programu możliwości utworzenia inkubatora przedsiębiorczości i jego ulokowanie w jednym z zrewitalizowanych obiektów przy Rynku.

 

Burmistrz Prószkowa

Róża Malik

Wersja XML