Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr aktów prawa miejscowego - rok 2016.

r uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie

z dnia

w sprawie

ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

Uchwała Nr XV/114/2016  z dnia 25 lutego 2016 r. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Prószków w 2016 roku

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2016.584
Ogłoszony: 08.03.2016

Uchwała Nr XV/117/2016  z dnia 25 lutego 2016 r. zmiany uchwały nr XLII/375/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2016.563
Ogłoszony: 07.03.2016

Uchwała Nr XV/119/2016  z dnia 25 lutego 2016 r. zmiany uchwały nr XI/80/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku leśnym

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2016.564
Ogłoszony: 07.03.2016

Uchwała Nr XV/120/2016  z dnia 25 lutego 2016 r. zmiany Uchwały nr XI/81/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku rolnym

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2016.565
Ogłoszony: 07.03.2016

Uchwała Nr XV/121/2016  z dnia 25 lutego 2016 r. zmiany Uchwały nr XII/93/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2016.566
Ogłoszony: 07.03.2016

Uchwała Nr XVII/124/2016  z dnia 6 kwietnia 2016 r. zmiany uchwały nr XLII/375/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2016.860
Ogłoszony: 11.04.2016

 
Uchwała Nr XVIII/132/2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości zabudowań oraz gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2016.1225
Ogłoszony: 06.06.2016

 
Uchwała Nr XVIII/133/2016  z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszarów rewitalizacji w mieście Prószków

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2016.1309
Ogłoszony: 15.06.2016

Uchwała Nr XIX/138/2016      

z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prószków

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2016.1428
Ogłoszony: 01.07.2016

Uchwała Nr XIX/139/2016 

z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę Prószków w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2016.1429
Ogłoszony: 01.07.2016

Uchwała Nr XXI/153/2016  z dnia 30 września 2016 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc za świadczenia w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2016.2093
Ogłoszony: 11.10.2016

Uchwała Nr XXI/162/2016 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/133/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszarów rewitalizacji w mieście Prószków

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2016.2094
Ogłoszony: 11.10.2016

Uchwała Nr XXII/163/2016  z dnia 28 października 2016 r.  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2016.2349
Ogłoszony: 09.11.2016

Uchwała Nr XXII/164/2016  z dnia 28 października 2016 r. zmiany Uchwały nr XLII/375/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2016.2350
Ogłoszony: 09.11.2016

Uchwała Nr XXII/169/2016  z dnia 28 października 2016 r. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2016.2481
Ogłoszony: 25.11.2016

Uchwała Nr XXIV/180/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. zmiany Uchwały nr XI/82/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2016.2586
Ogłoszony: 05.12.2016

Uchwała Nr XXIV/182/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnianego przez gminę oraz zasad jego ustalania

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2016.2587
Ogłoszony: 05.12.2016

Uchwała Nr XXIV/184/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. ustalenia opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2016.2588
Ogłoszony: 05.12.2016

Uchwała Nr XXIV/185/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. zmiany uchwały Nr XVIII/133/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszarów rewitalizacji w mieście Prószków

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2016.2589
Ogłoszony: 05.12.2016

Uchwała Nr XXV/192/2016  z dnia 15 grudnia 2016 r. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2016.2795
Ogłoszony: 21.12.2016

Uchwała Nr XXV/195/2016  z dnia 15 grudnia 2016 r. opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prószków

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2016.2769
Ogłoszony: 16.12.2016

Wersja XML