Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA STANOWISKO POMOC ADMINISTRACYJNA

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU

 NA STANOWISKO POMOC ADMINISTRACYJNA

 

    Burmistrz Prószkowa  zatrudni pracownika na stanowisko pomoc administracyjna  na czas określony do 31.12.2016 r. w Urzędzie Miejskim w Prószkowie, ul. Opolska 17,   46-060 Prószków

1. Stanowisko pracy:      

       POMOC ADMINISTRACYJNA

2.  wymagania od kandydatów:           

 1. obywatelstwo polskie
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. wykształcenie średnie / minimum/
 1. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 2. znajomość obsługi komputera
 3. sumienność, rzetelność

4. Zadania wykonywane na stanowisku:

 1. Pomoc w pracach administracyjno - biurowych w Wydziale Finansów, przy czynnościach związanych m.in.  z ewidencją podatków , wymiarem podatków i deklaracjami, prowadzeniem postępowań podatkowych.

5. Wymagane dokumenty:

1) uwierzytelnione kopie  dokumentów potwierdzających wykształcenie i zatrudnienie

2) oświadczenie, że kandydat wyrażą zgodę na przetwarzanie swoich danych  osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm)                                          

 6) oświadczenie o pełnej zdolności  do czynności  prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

5)  oświadczenie, że kandydat  nie  był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów
Wymagane dokumenty w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem” Pomoc administracyjna  ” można składać osobiście w  sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 17, I piętro pokój Nr 19  lub przesłać na powyższy adres

Termin  składania ofert upływa 15.03.2016 do godz. 12.00

Kandydaci którzy spełnili wymagania  zostaną  telefonicznie zaproszeni  na rozmowy kwalifikacyjne.

                                                                    

                                                                                                              /- /

              /podpis Burmistrza/

Wersja XML