Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Prószków

OGŁOSZENIE BURMISTRZA PRÓSZKOWA

Działając na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777),

Burmistrz Prószkowa zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu

Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego

i obszaru rewitalizacji w mieście Prószków.

 

I. Przedmiot konsultacji

Konsultacje mają na celu zapoznanie się z projektem uchwały oraz zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia ww. obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji są w szczególności:

 1. mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele,
 2. użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe,
 3. wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
 4. mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt a);
 5. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić działalność gospodarczą w planowanym obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji miasta Prószkowa;
 6. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić w ww. obszarze działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
 7. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 8. organy władzy publicznej;
 9. podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

 

II. Termin i miejsce przeprowadzenia konsultacji

 

Do udziału w konsultacjach zaprasza się mieszkańców gminy Prószków oraz inne zainteresowane podmioty. Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 17 marca 2016 r. do dnia 20 kwietnia 2016 r. w formie:

 

 1. spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Prószkowa, a także wyrażenie uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich ustnie do protokołu. Spotkanie odbędzie się w dniu 23 marca od godziny 15:00 do godziny 17:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 17;
 2. zbierania uwag ustnych w punkcie konsultacyjnym, tj. w Referacie Inwestycji Urzędu Miejskiego, ul. Opolska 17,
  1. w dni robocze-  w godzinach pracy Urzędu,
  2. w dni wolne od pracy z wyłączeniem dni od 25 do 28 marca 2016 r.- w godzinach od 9.00 do 10.00;
 3. zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej i przesłanie go na adresy email: ug@proszkow.pl oraz planowanie@proszkow.pl

 

Formularz konsultacyjny oraz projekt uchwały wraz z załącznikami będą dostępne w podanym okresie konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej publikowanym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Prószkowie www.proszkow.pl

 

Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje złożone:

 1. z datą wpływu sprzed 17 marca 2016r.  oraz po dniu 20 kwietnia 2016 r.,
 2. nie podpisane imieniem i nazwiskiem interesariusza bądź osoby reprezentującej interesariusza,
 3. przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem uwag ustnych bądź propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie otwartego spotkania z interesariuszami rewitalizacji),
 4. nie dotyczące zakresu konsultacji, tj. nie związane z zagadnieniem wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszarów rewitalizacji w mieście Prószków.

 

III. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji

 

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Joanna Łubińska- Wójcik, Kierownik Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Prószkowie, tel. 774 013 730, email: srodowisko@proszkow.pl.

 

IV. Informacja o przeprowadzonych konsultacjach

 

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej publikowanym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Prószkowie, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz stronie internetowej Urzędu.

 

 Burmistrz

       /-/

Róża Malik

Formularz do składania uwag do projektu uchwały:

DOC160216101pr formularz do uwag.doc

 

Projekt uchwały wraz z załącznikami:

 1. DOC160316101pr obszary zdegradowane uchwała.doc
 2. JPEG160316101pr obszary zdegradowane 1.jpeg
 3. DOC160316101pr obszary zdegradowane zał2.doc
Wersja XML